Joeks (Ripuarisch)

Kappes

Kriesj diesj:
Kappes wie ooch koompes…
zeunt jô,
jraat wie sjavouw en sjapeng
allemoal jemus!

Donoa is poetes of huikies
of blôtsjwademajer
allemoal vleesjwaar
en dat is jaans jät angesj.

Evvel paas oop:
Sjtinkekiehs of hervere en ooch flötekiehs
jehure ooch doa wier nit tsouw.

Of ’t muut at zië vör ’t Velser plat?

Noe wie ste ’t zäs:
Dat wuur jô bawwer wie waal.

Na, da läk miejemoka.

Luisteren