Publicaties Nederlands

Paul Jungbluth (nov. 2021) Contourennota herschreven. Didactiefonline. https://didactiefonline.nl/artikel/contourennota-herschreven

Paul Jungbluth (najaar 2021) Van Kemenade en de inspiratie. In: Adriaan in ’t Groen e.a., Sociale ongelijkheid en Onderwijsbeleid. Portret Jos van Kemenade. Eburon. Tijdsbeelden Onderwijs 2. Delft, 2021. Download

Paul Jungbluth (mei 2021) Grotere kansenongelijkheid door de CITO-toets? Blog Didactief. https://didactiefonline.nl/blog/blonz/grotere-kansenongelijkheid-door-de-cito-toets

Paul Jungbluth (jan.2021) Autonomie docent werkt ongelijkheid in de hand. Bijdrage ‘De Publieke Tribune’, HUMAN https://www.human.nl/de-publieke-tribune/lees/2021/interview-kansen-jungbluth.html

Paul Jungbluth (feb. 2020) Jos van Kemenade en de inspiratie. Herinneringen bij zijn overlijden. Blog. Didactief. https://didactiefonline.nl/blog/blonz/jos-van-kemenade-en-de-inspiratie

Paul Jungbluth (maart 2018) De armoede en de onderwijskansen. Blog Didactief. https://v2.didactiefonline.nl/app_dev.php/blog/blonz/de-armoede-en-de-onderwijskansen

Paul Jungbluth (mei 2018) Gezinsinkomen en kansenongelijkheid. Cijfers bij blog. http://jungbluth.nl/paul/wp-content/uploads/2018/03/armoede_didactief_Paul_J.pdf

Paul Jungbluth (2014, heruitgave 2020) De prijs van zwak onderwijs. Essay. UM, Maastricht. Download.

Paul Jungbluth (2014) Eindopbrengsten van basisscholen in Zuid-Limburg: regio- en bestuursrapportage 2009-2013. UM, Maastricht. Download.

Paul Jungbluth (2013/2015) Schoolverschillen en onderwijsresultaten; 103 directeuren van basisscholen in Zuid-Limburg. UM, Maastricht. Download.

Paul Jungbluth (2012) Onderwijsopbrengsten van basisscholen in Zuid-Limburg in 2009/2010/2011/2012. ‘Onderwijswinst’, zelfbeeld, toekomstvertrouwen en ervaren veiligheid: schoolverschillen en sociale ongelijkheid. Download.

Paul Jungbluth (2012) Sociologische achtergronden van de onderwijsproblematiek Zuid-Limburg. MU. Download.

Paul Jungbluth (2011) De opbrengst van basisscholen in Zuid-Limburg in 2009 en 2010. UM, Maastricht. Download.

Paul Jungbluth (2011) Honderd jaar segregatie. In: Michael Perry e.a. (red.) Segregatie in Onderwijs en Samenleving. SWP, Amsterdam. Download.

Paul Jungbluth, Elma Nap-Kolhoff en Eduard Rodigas (2011) Peuters en jleuters in het Zuid-Limburgse onderwijs. De (voorlopige) evaluatie van de Zuid-Limburgse VVE-pilot “Moelejaan” 2009-2010. Download.

Paul Jungbluth (2010) Onverzilverd talent 2. Marktkansen van hoogopgeleiden die starten vanuit achterstand. Forum, Utrecht. (Download)

Paul Jungbluth (2007) Onverzilverd talent. Hoogopgeleide allochtonen op zoek naar werk. Forum, Utrecht. (Download)

Paul Jungbluth (2005), Onderwijssegregatie en de (re)productie van ongelijkheid. In: P. Brassé en H. Krijnen (red.) Gescheiden of gemengd. Een verkenning van etnische concentratie op school en in de wijk. FORUM, Utrecht, blz. 33 – 57.

Paul Jungbluth (2003) De ongelijke basisschool. Etniciteit, sociaal milieu, sekse, verborgen differentiatie, segregatie, onderwijskansen en schooleffectiviteit. Nijmegen: ITS. ISBN 90-5554-233-4. Download.

Lees verder

Paul Jungbluth (2002) Nemen we allochtone ouders voldoende serieus? Een bezinning op onderwijs-onderzoek. In: Diederik van Loggem en Krishna Autar (red.), Ouders tussen opvoeding en onderwijs Averroès Stichting. SWP Amsterdam ISBN 906665 475 9.

Anne-Bert Dijkstra, Paul Jungbluth & Stijn Ruiter (2002) Verzuiling, sociale klasse en etniciteit: Segregatie in het Nederlandse onderwijs. In: Sociale Wetenschappen, 44e Jg. Nr. 4, pag. 24 – 48.

Paul Jungbluth, Ewoud Roede en Jaap Roeleveld (2001) Validering van het PRIMA-leerlingprofiel. SCO-Kohnstamminstituut, Amsterdam.

Paul Jungbluth (1999) Strafregels voor falende opvoeders? De vlucht naar voren van onderwijs in nood. In: Saskia Grotenhuis & Joke van der Zwaard (red.) Met de beste bedoelingen. Professionele interventies in het gezin. Elsevier i.s.m. de Nederlandse Gezinsraad: Maarssen, 95 – 110.

Anneke van der Hoeven- van Doornum en Paul Jungbluth (1999) Verborgen Differentiatie – informele aanbodverschillen in de schoolse socialisatie. Onderwijskundig Lexicon. Ed. III. Download.

Paul Jungbluth (1999) Docentenschaarste en onderwijskwaliteit. Een onderzoek onder directeuren van basisscholen met meer of minder kansarme leerlingen en in onderscheiden regio’s. FORUM, Instituut voor multiculturele ontwikkeling. Utrecht.

Paul Jungbluth (1999) Etnische achtergrond en sociaal milieu. Verkennende analyses rond structurele en culturele gezinskenmerken en hun betekenis voor schoolprestaties. ITS: Nijmegen.

Paul Jungbluth (1999) Organisatieculturen tussen smalle marges: sociale ongelijkheid tussen scholen als determinante van de de schoolorganisatie. In: Paul Mahieu e.a. (red.) Organisatiecultuur van een extraverte school. Samsom, Alphen aan de Rijn, 152-172.

Paul Jungbluth (1998) Vrije keuze als risico-principe en budget als beleidsmotief? Kritisch-sociologi-sche vragen bij de “modernisering” van het Voortgezet Onderwijs. In: J. v.d. Akker e.a. (red.) Studiehuis en onderwijsonderzoek, 37 – 51.

Paul Jungbluth, (1997) Achterstandsbeleid in perspectief. In: M. Van Dyck (red.) Toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs. Studies Onderwijsraad. Den Haag: Onderwijsraad. p. 93- 122

Mathilde Derriks, Paul Jungbluth, Ewoud de Kat en Annemarie Van Langen (1997) Risicoleerlingen in het basisonderwijs. De Lier: ABC.

Paul Jungbluth (1997) Verzuiling, segregatie en schoolprestaties: secundaire analyses op het PRIMA cohort basisonderwijs. ITS, Nijmegen.

Paul Jungbluth (1997) De sociaal-emotionele ontwikkeling van kansarme leerlingen in het basisonderwijs: aanvullende PRIMA-cohort-analyse in het kader van de evaluatie van het OVB. ITS, Nijmegen.

Paul Jungbluth (1997) Verzuiling, segregatie en schoolprestaties. Tandem Felix: Ubbergen.

Paul Jungbluth (1996) Ouders en de onderwijskansen van hun kinderen. In: Kr. Autar e.a (red.) Ouders en school, strategieën voor versterking van de relatie tussen ouders en school. Samsom, Alphen aan de Rijn.

Paul Jungbluth (1996) Segregatie en concentratie in basisscholen. Toch vooral standenonderwijs met hooguit een etnische connotatie?!. In: Migrantenstudies 20-06-96, p. 86 – 93.

Paul Jungbluth, Thea Peetsma & Jaap Roeleveld. (1996) Leerlingprestaties en leerlinggedrag in het primair onderwijs. Het primair onderwijs in kaart gebracht. Ubbergen: Tandem Felix

Paul Jungbluth (1995) Onderwijs en sociaal-economische herkomst. In G.W.Meijnen (red.) Onderwijskundig Lexicon II.

Paul Jungbluth (1995) Leerlingprestaties en -vaardigheden in een vergelijking tussen basisscholen.: de terugkoppeling van toetsgegevens in het PRIMA-cohort-onderzoek. Basisschoolmana-gement nr. 7, april, p. 9 – 13.

Paul Jungbluth (1995) Vertrouwelijke schoolrapporten geven schoolteams feedback. Ruim 800 basisscholen onderling vergeleken op leerlingprestaties. Didactief 25, 7, 34 – 36.

Paul Jungbluth (1995) Basisscholen per regio met elkaar vergeleken. Gebiedsrapporten belangrijk instrument voor lokaal onderwijsbeleid. Didactief, 25, 8, 16 – 17.

Paul Jungbluth, Annemarie van Langen & Herrman Vierke (1995) Landelijk vergelijkend gebiedsrapport op basis van het cohort-onderzoek Primair Onderwijs: FAO- scholen in Rotterdam. ITS: Nijmegen.

Paul Jungbluth & Annemarie van Langen (1995) Voortgangsrapportage cohort-onderzoek Risicoleerlingen. Deelverslag A1: Risicoleerlingen in het PRIMA-cohort. ITS:Nijmegen.

Paul Jungbluth (1995) Landelijk vergelijkend gebiedsrapport (PRIMA): Rotterdam Nijmegen: ITS.

Paul Jungbluth & Wim Meijnen (1994) Cohort-studie Primair Onderwijs (PRIMA). Masterplan: Kernpunten van opzet en uitvoering. Nijmegen/Amsterdam (ITS/SCO).

Jacques Pouwels en Paul Jungbluth (red.) (1991), Scholen toetsen op kwaliteit. Studie ten behoeve van het WRR-advies inzake de onderwijsverzorging. Nijmegen, ITS.

Paul Jungbluth (1991) Leerlingprestaties, leerkrachtpercepties en etniciteit. ITS, Nijmegen.

Paul Jungbluth (1990) Wie doet de Verlichting aan in de Vernieuwing’. In: Tijdschrift voor Onderwijsvernieuwing.

Annemarie van Langen en Paul Jungbluth (1990) Onderwijskansen van migranten, de rol van sociaal-economische en culturele factoren. Swets en Zeitlinger, Amsterdam.

Paul Jungbluth, Chris Verhaak en Gerrit Vrieze (1989) Beleidsadvies: Formatieregeling en Onderwijsvoorrang. ITS, Nijmegen.

Driessen, G., K. de Bot & P.Jungbluth (1989) De effectiviteit van het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Prestaties van Marokkaanse, Spaanse en Turkse Leerlingen. ITS, Nijmegen.

Paul Jungbluth (1985) Verborgen differentiatie: leerlingbeeld en onderwijsaanbod op de basisschool. ITS, Nijmegen.

Paul Jungbluth en Ad Breemans (1984) Ongelijkheidsreproductie door differentiatie. Het zoekgeraakte ideaal van de eenheidsschool. Comenius, 14, 188-211. Download.

Paul Jungbluth (1982) Docenten over onderwijs aan meisjes: ‘positieve diskriminatie met een dubbele bodem’. (dissertatie) ITS, Nijmegen.

Jos van Kemenade, Paul Jungbluth en Jo Ritzen (1981) Onderwijs en samenleving. Deel II in J.A. van Kemenade e.a. (red.) Onderwijs: bestel en beleid. Wolters-Noordhoff, Groningen, 96-235.

Paul Jungbluth (1978) Van traditionele meisjespedagogiek tot roldoorbrekend onderwijs. ITS, Nijmegen.

Paul Jungbluth en Cees Klaassen (1973) De vorming van waarden en houdingen in socialisatieprocessen. ITS, Nijmegen.